Silcare - Partnerstwo

  Mar­ka jest świa­dec­twem do­bre­go wy­ro­bu. Mar­ka jest sy­no­ni­mem do­brej opi­nii – pod­pi­sem pro­du­cen­ta. Do­bra mar­ka ma swo­ja ce­nę i trak­to­wa­na jest jako ro­dzaj świa­dec­twa. Mar­ka jest rów­nież sym­bo­lem sta­tu­su i przy­na­leż­no­ści do gru­py spo­łecz­nej. Dzi­siej­szy świat na­sta­wio­ny jest na roz­wój w każ­dej dzie­dzi­nie. Rów­nież my nie­ustan­nie sta­ra­my się od­kry­wać nowe moż­li­wo­ści wy­pro­du­ko­wa­nia lep­sze­go, do­sko­nal­sze­go pro­duk­tu. Sta­le roz­sze­rza­my za­rów­no na­szą ka­drę na­uko­wą jak i wzbo­ga­ca­my park ma­szy­no­wo­-sprzę­to­wy. Ja­kość prze­kła­da się na za­ufa­nie klien­tów. Dzię­ki niej za­wie­rzy­ło nam wie­lu part­ne­rów. To­wa­ry na­sze sprze­da­ją się w ca­łej Unii Eu­ro­pej­skiej jak i dal­szych za­kąt­kach glo­bu. Do­cie­ra­my do An­glii, Nie­miec, Fran­cji, Chor­wa­cji, Ro­sji, Ukra­iny, a na­wet tak od­le­głych miejsc jak Bra­zy­lia.

  Sta­wia­my przede wszyst­kim na ja­kość – przez sze­reg lat do­pra­co­wu­je­my swo­je for­mu­ły – idąc o krok da­lej – po­zba­wia­jąc je ty­po­wych wad kon­ku­ren­cji. Kła­dzie­my szcze­gól­ny na­cisk na za­do­wo­le­nie klien­ta i wy­pro­du­ko­wa­nie do­sko­na­łe­go ko­sme­ty­ku pod każ­dym wzglę­dem. Ści­śle kon­tro­lu­je­my każ­dy etap pro­duk­cji – od za­ku­pu kom­po­nen­tów, do­bór tech­no­lo­gii, urzą­dzeń – po­przez pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne i wy­bór opa­ko­wa­nia. Prze­pro­wa­dza­my re­gu­lar­ne kon­tro­le za­rów­no dzia­łu pro­duk­cji, za­opa­trze­nia jak i kon­fek­cji. Współ­pra­cu­je­my z naj­więk­szy­mi świa­to­wy­mi li­de­ra­mi ryn­ku che­micz­ne­go: BASF, CIBA, UNI­VAR.

  Po­sia­da­my w swo­im par­ku ma­szy­no­wym ho­mo­ge­ni­za­to­ry do pro­duk­cji emul­sji O/W — W/O jak rów­nież próż­nio­we di­so­lve­ry. Dzię­ki tym no­wo­cze­snym urzą­dze­niom je­ste­śmy w sta­nie wy­pro­du­ko­wać bar­dzo do­brej ja­ko­ści emul­sje i dys­per­sje, sta­le je udo­sko­na­la­jąc.

  Zapraszamy do współpracy