FAQ

1. Czym jest Karta Charakterystyki?

  Karta charakterystyki jest powszechnie przyjętą i skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin we Wspólnocie i stała się integralną częścią systemu w ramach ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dotyczy ona jedynie substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie. W związku z czym nie dostarcza ona informacji na temat preparatu uznanego za nieszkodliwy dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego. W Karcie Charakterystyki uwzględnione są jedynie te składniki preparatu, które uznane są za niebezpieczne.

2. Jakie informacje można uzyskać na podstawie Karty Charakterystyki?

  Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych informują o właściwych procedurach użytkowania i przechowywania mieszanin i substancji niebezpiecznych.  Zawierają one niezbędne informacje, takie jak: właściwości fizykochemiczne (temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura zapłonu itp.), toksyczność, wpływ na zdrowie, pierwsza pomoc, reaktywność, magazynowanie, postępowanie z odpadami, środki ochronne oraz postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska. Załączone Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych służą wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Czy w Karcie Charakterystyki zawarty jest skład preparatu?

  W Karcie Charakterystyki nie ma informacji o pełnym składzie preparatu. W Sekcji 3 Karty Charakterystyki znajdziemy informację na temat substancji niebezpiecznych zawartych w mieszaninie.

4. Skąd wziąć skład produktu?

  Skład produktu znajduje się na kontr etykiecie produktu kosmetycznego.

5. Jak skonstruowany jest skład kosmetyku na etykiecie?

  Wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem „składniki” lub „ingredients” obejmuje:

     - składniki w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy czym składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1%,

     - kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem „zapach” lub „aromat” lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI, z uwzględnieniem substancji w nich występujących, które zostały umieszczone na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, i muszą być wymienione niezależnie od funkcji, jaką pełnią w kosmetyku,

     - numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów, jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po oznaczeniu znakiem graficznym „+/–”.

6. Które ustawy i rozporządzenia regulują sprawy przemysłu kosmetycznego?

 

  • USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.
  • DYREKTYWA RADY z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 

 

7. Co wchodzi w skład Dossier Kosmetyku?

  • ilościowy i jakościowy skład kosmetyku, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych jej nazwę lub numer kompozycji oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres dostawcy poszczególnych składników kosmetyku,
  • specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną surowców i gotowego kosmetyku oraz kryteria kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyku,
  • opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji,
  • ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za tę ocenę; ocena ta uwzględnia cechy miejsc, w których kosmetyk będzie stosowany lub grupę odbiorców, dla których jest on przeznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyków przeznaczonych wyłącznie do zewnętrznej higieny intymnej oraz dla dzieci poniżej trzeciego roku życia,
  • istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych w następstwie stosowania kosmetyku,
  • udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania kosmetyku,
  • dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w czasie opracowywania lub dokonywania oceny wpływu kosmetyku lub jego składnika na bezpieczeństwo zdrowia ludzi; wymóg ten dotyczy również testów przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów państw niebędących członkami Unii Europejskiej.